Tuesday, June 4, 2013

چهارده خرداد ، زادروز امام موسی صدرو دوباره ۱۴ خردادی دیگر آمد. و دوباره ۹ شهریوری دیگر از راه خواهد رسید. او در بند بود که به دنیا آمدم. و همه ی این سالها نیز. در بند بود که سالها پیش در بیروت و صور، عکس های قدیمی اش را در دکان های مردم دیدم. عکس های رنگ پریده و آفتاب خورده ... در بند بود که شیفته اش شدم و روزها را از ۱۱۸۴۴ شمردم. در بند بود که «مرگ بر قذافی» گفتیم و دربند بود که مرگ قذافی را دیدیم و شادمان از یافتنش شدیم. اما دریغ ... 
و امروز دیگر حساب شماره ی روزهای دربندش از دستم در رفته است.

موسی صدر برای من مظهر اسلام محمدی است. اسلام محرومین. اسلام مدارا. اسلام صلح و سلام. اسلام اخلاق. اسلامی که انسانیت است. اسلامی که محبت است و عشق به همه ی مردمان. کاش همانند این جوانان لبنانی در کنار آقا موسی، ما هم توفیق داشته باشیم در کنارش باشیم و اینطور بخندیم.

مهدی شادکار
۱۴ خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی
پاریس

تظاهرات اعتراضی مردم لیبی برضد قذافی
۲۹ اسفند ۱۳۸۹
میدان تروکادرو
پاریس

No comments:

Post a Comment